Өртөөлөх оффисын үйлчилгээний багц

Байнгын оффис шаардлагагүйгээр нэр хүнд бүхий хууль ёсны хаяг, утас, факс, бичиг баримтыг хүлээн авч дамжуулах, хадгалах, утсанд хариулах, банкны данс нээх, шуудан хүлээн авах, илгээх, нарийн бичгийн даргын зэрэг олон төрлийн үйлчилгээний багцыг манайх зайнаас үзүүлэх болно.

 • Нэр хүнд бүхий бизнесийн төвд байнгын хууль ёсны хаяг
 • Шуудангийн хайрцаг
 • Мэргэжлийн нарийн бичгийн даргын угтах үйлчилгээ
 • Факс
 • И-мэйлд хариулах, дамжуулах
 • Банкинд данс нээлгэх
 • Шуудан хүлээн авах, илгээх, дамжуулах
 • Дуут шуудангийн хайрцаг, дуут шуудан илгээх
 • Нарийн бичгийн үйлчилгээ
 • Хадгаламжийн хайрцагийн үйлчилгээ
 • Cisco фирмийн дүрсээ харж ярих, хамтарч ажиллах Жаббер үйлчилгээ